DATES : 11TH - 13TH, NOVEMBER 2019

VENUE: HOTEL RESORTE MARINHA DOURADA, GOA, INDIA

National Advisory Committee

 • Ajoy Ghatak
 • Ajoy K. Chakraborty
 • Amitabha Basuray
 • Anurag Sharma
 • A.R.Ganeshan
 • Asima Pradhan
 • Asit K. Dutta
 • Bishnu Pal
 • C. Narayanamurthy
 • Kehar Singh
 • Lakshminarayan Hazra
 • Navakanta Bhat
 • Prasanta Panigrahi
 • Rajpal S. Sirohi
 • Samir K. Sarkar
 • Shyamal K. Bhadra
 • Subhasish Dutta Gupta
 • Suchandan Pal

scientific partners